ÅRSRAPPORT 2022

Årsrekneskap

Økonomisk oversikt etter art - drift

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2022 Korrigert budsjett 2022 Opphaveleg budsjett 2022 Rekneskap 2021
1 Rammetilskot 3 528 112 3 433 968 3 437 100 3 282 559
2 Inntekts- og formuesskatt 1 926 252 1 907 614 1 735 500 1 793 756
3 Eigedomsskatt 0 0 0 0
4 Andre skatteinntekter 9 414 9 000 9 000 9 018
5 Andre overføringar og tilskot frå staten 435 163 262 984 32 219 458 777
6 Overføringar og tilskot frå andre 579 118 619 871 606 891 455 215
7 Brukarbetalingar 19 363 16 451 16 041 19 714
8 Sal- og leigeinntekter 19 671 188 645 066 675 691 749 698
9 Sum driftsinntekter 1 7 168 611 6 894 954 6 512 442 6 768 736
10 Lønnsutgifter 1,15 1 606 463 1 585 140 1 516 582 1 527 543
11 Sosiale utgifter 1 449 269 399 101 414 031 385 833
12 Kjøp av varer og tenester 1,16 3 651 596 3 544 833 3 197 559 3 428 673
13 Overføringar og tilskot til andre 1 833 021 913 906 750 328 689 546
14 Avskrivingar 4 481 778 469 600 469 600 419 168
15 Sum driftsutgifter 7 022 127 6 912 580 6 348 100 6 450 764
16 Brutto driftsresultat 146 484 -17 626 164 342 317 973
17 Renteinntekter -64 631 -30 600 -30 600 -28 584
18 Utbytter -2 500 -2 500 -2 000 -2 750
19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar 7 2 495 0 0 -7 710
20 Renteutgifter 161 444 146 900 146 900 81 245
21 Avdrag på lån 10 318 700 314 700 303 600 278 600
22 Netto finansutgifter 1 415 508 428 500 417 900 320 801
23 Motpost avskrivingar -481 778 -469 600 -469 600 -419 168
24 Netto driftsresultat 212 753 23 474 216 042 416 340
Disponering eller dekking av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 230 184 220 745 217 300 223 952
26 Avsettingar til bundne driftsfond 13 330 654 157 196 0 341 610
Bruk av bundne driftsfond 13 -302 299 -138 041 0 -317 908
27 Avsettingar til disposisjonsfond 132 102 132 102 0 168 686
Bruk av disposisjonsfond -177 888 -348 528 -1 258 0
27a Bruk av tidlegare års mindreforbruk
28 Dekking av tidlegare års meirforbruk
29 Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat 212 753 23 474 216 042 416 340
30 Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk) 0 0 0 0
Linje 25 Overføring til investering er fordelt slik:
Vedtatt av fylkesting 220 745 220 745 217 300 209 035
Rammeområdene 9 439 0 0 14 917
Sum 230 184 220 745 217 300 223 952

Bevillingsoversikter - drift

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2022 Korrigert budsjett 2022 Opphaveleg budsjett 2022 Rekneskap 2021
1 Rammetilskot 3 528 112 3 433 968 3 437 100 3 282 559
2 Inntekts- og formuesskatt 1 926 252 1 907 614 1 735 500 1 793 756
3 Eigedomsskatt 0 0 0 0
4 Andre generelle driftsinntekter 71 429 39 800 39 800 44 500
5 Sum generelle driftsinntekter 5 525 793 5 381 382 5 212 400 5 120 815
6 Sum bevillingar drift, netto 4 893 009 4 929 408 4 578 458 4 381 664
7 Avskrivingar 4 481 778 469 600 469 600 419 168
8 Sum netto driftsutgifter 5 374 787 5 399 008 5 048 058 4 800 832
9 Brutto driftsresultat 151 006 -17 626 164 342 319 983
10 Renteinntekter 59 422 30 600 30 600 26 498
11 Utbytter 2 500 2 500 2 000 2 750
12 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar 7 -2 495 0 0 7 710
13 Renteutgifter -160 758 -146 900 -146 900 -81 169
14 Avdrag på lån 10 -318 700 -314 700 -303 600 -278 600
15 Netto finansutgifter -420 031 -428 500 -417 900 -322 811
16 Motpost avskrivingar 481 778 469 600 469 600 419 168
17 Netto driftsresultat 212 753 23 474 216 042 416 340
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
18 Overføring til investering 230 184 220 745 217 300 223 952
19 Avsettingar til bundne driftsfond 13 330 654 157 196 0 341 610
Bruk av bundne driftsfond 13 -302 299 -138 041 0 -317 908
20 Avsettingar til disposisjonsfond 132 102 132 102 0 168 686
Bruk av disposisjonsfond -177 888 -348 528 -1 258
20a Bruk av tidlegare års mindreforbruk
21 Dekking av tidlegare års meirforbruk
22 Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat 212 753 23 474 216 042 416 340
23 Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk) 0 0 0 0

Sum bevillingar drift, netto

(i 1000 kr.)

Fylkestingsramme Rekneskap 2022 Korrigert budsjett 2022 Opphaveleg budsjett 2022 Rekneskap 2021
D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling 71 525 76 113 57 339 42 602
D02 Politisk verksemd 28 250 26 715 25 644 27 231
D03 Stabsfunksjonar 215 564 233 398 190 328 199 867
D04 Reservepost 0 15 692 66 696 0
D05 Vidaregåande opplæring 1 857 381 1 852 352 1 765 089 1 745 577
D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 14 793 23 952 17 577 11 542
D09 Tannhelsetenester 178 525 174 202 161 584 167 150
D10 Kulturtenester 147 484 147 129 143 643 134 354
D11 Regional- og næringsutvikling 120 220 119 936 79 837 96 311
D12 Samferdselstenester 2 315 200 2 274 549 2 046 620 2 061 270
D14 Sentrale kontrollorgan 7 684 8 025 7 697 8 120
Sum netto bevillingar drift på rammeområda 4 956 626 4 952 064 4 562 054 4 494 023
Overføring til investering frå rammeområder -9 439 -14 917
Bruk av bundne fond rammeområder 302 299 138 041 317 908
Avsetning til bundne fond -330 654 -157 196 -341 610
Ufordelte utgifter (premieavvik) 12 493 -3 501 16 404 -64 980
Ufordelte utgifter (premiereduksjon KLP/SPK) -38 316 -8 760
Ufordelte utgifter (red. aga)
Sum bevillingar drift, netto 4 893 009 4 929 408 4 578 458 4 381 664

Bevillingsoversikter - investering

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2022 Korrigert budsjett 2022 Opphaveleg budsjett 2022 Rekneskap 2021
1 Investeringar i varige driftsmidlar 4 2 258 310 2 586 216 2 540 400 2 101 226
2 Tilskot til andres investeringar 4 411
3 Investeringar i aksjar og andelar i selskap 5 54 349 69 759 2 000 16 586
4 Utlån av eigne midlar 6 2 469 0 0 431
5 Avdrag på lån
6 Sum investeringsutgifter 1 2 315 539 2 655 975 2 542 400 2 118 243
7 Kompensasjon for meirverdiavgift 382 659 454 025 469 900 382 336
8 Tilskot frå andre 303 745 389 320 390 100 220 567
9 Sal av varige driftsmidlar 951 0 0 482
10 Sal av finansielle anleggsmidlar 14 0 0 0 2 280
11 Utdeling frå selskap
12 Mottatte avdrag på utlån av eigne midlar 6 39 775 39 775 10 000
Andre inntekter
13 Bruk av lån 2 1 315 236 1 496 450 1 462 100 1 283 903
14 Sum investeringsinntekter 1 2 042 366 2 379 570 2 322 100 1 899 568
15 Videreutlån
16 Bruk av lån til videreutlån
17 Avdrag på lån til videreutlån
18 Mottatte avdrag på videreutlån
19 Netto utgifter videreutlån
20 Overføring frå drift 230 184 220 745 217 300 223 952
21 Avsettingar til bundne investeringsfond 13 -24 999 0 0 -38 833
Bruk av bundne investeringsfond 13 51 165 25 676 1 000 29 250
22 Avsettingar til ubunde investeringsfond 0 0 0 -2 280
Bruk av ubundne investeringsfond 16 823 29 984 2 000 6 586
23 Dekking av tidlegare års udekka beløp
24 Sum overføring frå drift og netto avsettingar 273 173 276 405 220 300 218 675
25 Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp) 0 0 0 0

Bevillingsoversikter - investering, detaljert

(i 1000 kr.)

Investeringar i varige driftsmidlar Rekneskap 2022 Korrigert budsjett 2022 Opphaveleg budsjett 2022 Rekneskap 2021
6001 Fellestenesta - Investering/utstyr 369
6011 IT-infrastruktur 350 1 489 1 400 4 030
6013 IT-Samordna kommunikasjon 0 200 200 0
6016 IT-Nettverk 2 604 1 900 1 900 685
6017 Videokonferanserom 606 500 500
602x Program for nye digitale arbeidsformer 581 500 3 500 0
6138 MVA justering 603 602
L2100 Opprusting av bygningsmassen 65 111 75 516 40 000 12 712
L2202 Solenergianlegg 76 5 000 5 000
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 70 299 85 105 52 500 18 029
6A51 Utstyrskjøp skolar eiga finansiering 10 126 0 0 9 323
6C01 Nytt skoleadministrativt system 0 0 7 039
6C02 Undervisningsfartøy 217
K1802 Ørsta vgs 13 722 40 000 130 000 3 652
K451 Fagerlia vgs 0 1 703
K452 Spjelkavik vgs 0 -423
K651 Spjelkavik Arena 16 772 29 138 40 000 5 358
K752 Hustadvika vgs - marinefag 34 637 30 081 45 500 3 285
K2001 Volda vgs - TPO-base 16 170 16 847 27 000 8 271
K2002 Gjermundnes vgs driftsbygning 3 779 6 144 20 000 812
K2003 Talevarslingssystem alle skoler 8 939 18 014 27 800 302
M2100 Utstyr/universell utforming/ped. ombygging 21 171 30 954 20 000 11 054
Z2xxx Avsetningsprosjekt 3 262 5 416 1 456
I03 Vidaregåande skolar 128 796 176 594 310 300 51 832
6A30 Tannhelse - oppr./nye klinikkar 10 år 2 875 4 000 3 000 707
6A31 Tannhelse - utstyr 2 695 3 000 2 000 620
T751 Kompetanseklinikkar - inventar (Ålesund) 0 35 0 1 649
T1901 Distriktstannklinikk Hareid 1 1 0 7 527
6A33 Distriktstannklinikk Aure 2 522 3 487 4 000 40
6A34 Distriktstannklinikk Sykkylven 640 0 0 4 473
I04 Tannhelse 8 733 10 523 9 000 15 016
6132 Kulturavdelinga investering/utstyr 0 0 0 311
I05 Kultur 0 0 0 311
6xxx Totale investeringar FRAM 21 914 23 838 27 000 6 988
K2201 Bussdepot/kollektivknutepunkt 19 643 37 923 23 000 77
VI1128 Bypakker 27 158 36 153 40 000 3 258
6B35 Fylkesvegar - investering 731 044 955 040 769 500 249 601
6B36 Fylkesvegar - skredsikring 380 998 345 424 346 500 263 573
6B39 Fylkesvegar - Nordøyvegen 857 585 900 722 949 600 1 492 014
6B40 Store prosjekt - Kjerringsundet/Todalsfjordprosjektet 8 992 10 894 11 000 106
I07 Samferdsel 2 047 333 2 309 994 2 166 600 2 015 617
6A00 Fagskolen i Møre og Romsdal 10 år 3 149 4 000 2 000 420
I08 Fagskolen 3 149 4 000 2 000 420
TOTALT 2 258 310 2 586 216 2 540 400 2 101 226

(i 1000 kr.)

Tilskot til andres investeringar Rekneskap 2022 Korrigert budsjett 2022 Opphaveleg budsjett 2022 Rekneskap 2021
6138 MVA-justering 411
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 411 0 0 0
TOTALT 411 0 0 0
Investering i aksjar og andelar Rekneskap 2022 Korrigert budsjett 2022 Opphaveleg budsjett 2022 Rekneskap 2021
6137 Finansieringsutgifter 54 349 69 759 2 000 16 586
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 54 349 69 759 2 000 16 586
TOTALT 54 349 69 759 2 000 16 586
Utlån Rekneskap 2022 Korrigert budsjett 2022 Opphaveleg budsjett 2022 Rekneskap 2021
6137 Finansieringsutgifter 2 469 2 250 0 431
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 2 469 2 250 0 431
TOTALT 2 469 2 250 0 431

Balanse

(i 1000 kr.)

Kap. Note Rekneskap 2022 Rekneskap 2021
EIGEDELAR
2.2 A. Anleggsmidlar
I. Varige driftsmidlar
2.27 Faste eigedomar og anlegg 4 14 517 773 12 756 649
2.24 Utstyr, maskinar og transportmiddel 4 268 116 252 910
II. Finansielle anleggsmidlar
2.21 Aksjar og andelar 5 172 198 142 625
2.23 Obligasjonar
2.22 Utlån 6 2 262 39 568
2.28 III. Immaterielle eigedelar
IV. Pensjonsmidlar
2.20 Pensjonsmidlar 11 2 741 791 2 658 436
Sum anleggsmidlar 17 702 140 15 850 188
2.1 B. Omløpsmidlar
I. Bankinnskot og kontantar
2.10 Kasse og bankinnskott 2 183 852 2 226 577
II. Finansielle omløpsmidlar
2.18 Aksjar og andelar 7 39 867 42 447
2.11 Obligasjonar 7 16 577 17 142
2.11 Obligasjonar med flytande rente (FRN) 7 82 253 81 032
2.12 Sertifikat 7 140 135 137 698
2.15 Derivater
III. Kortsiktige fordringar
2.13 Kundefordringar 102 163 79 960
2.16 Andre kortsiktige fordringar 415 832 457 788
2.19 Premieavvik 11 38 249 70 742
Sum omløpsmidlar 1 3 018 928 3 113 386
SUM EIGEDELAR 20 721 068 18 963 574
EIGENKAPITAL OG GJELD
2.5 C. Eigenkapital
I. Eigenkapital drift
2.56 Disposisjonsfond 901 613 947 399
2.51 Bundne driftsfond 13 256 092 227 737
II. Eigenkapital investering
2.53 Ubundne investeringsfond 183 120 199 943
2.55 Bundne investeringsfond 13 10 437 36 603
III. Anna eigenkapital
2.5990 Kapitalkonto 2 6 001 717 5 292 359
2.581 Endring i rekneskapsprinsipp (drift) 3 -40 947 -40 947
2.580 Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) 3 -58 585 -58 585
Sum eigenkapital 7 253 447 6 604 509
2.4 D. Langsiktig gjeld
I. Lån
2.45 Gjeld til kredittinstitusjonar 8,9 6 651 930 6 266 548
2.41 Obligasjonslån 8,9 544 595 0
2.43 Sertifikatlån 8,9 1 717 000 1 717 000
Andre lån 9 113 270 137 097
II. Pensjonsforpliktingar
2.40 Pensjonsforpliktingar 11 2 868 418 2 722 359
Sum langsiktig gjeld 11 895 213 10 843 004
2.3 E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld
2.35 Leverandørgjeld 459 670 444 481
2.32 Anna kortsiktig gjeld 1 112 738 1 071 580
2.39 Peremieavvik
Sum kortsiktig gjeld 1 1 572 408 1 516 061
SUM EIGEKAPITAL OG GJELD 20 721 068 18 963 574
F. Memoriakonti
2.9100 Ubrukte lånemidlar 1 194 789 285 175
2.9999 Motkonto for memoriakonti -194 789 -285 175
Sum memoriakonti 0 0

Toril Hovdenak - fylkeskommunedirektør

Grete Rødal - rekneskapssjef

Budsjettavvik og disponeringar - drift

(i 1000 kr.)

Rekneskap 2022
1 Netto driftsresultat 212 753
2 Avsetningar til bundne driftsfond -330 654
3 Bruk av bundne driftsfond 302 299
4 Overføring til investering i henhold til årsbudsjett og fullmakter -230 184
5 Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -132 102
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 348 528
7 Budsjettert dekning av tidlegare års meirforbruk 0
8 Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar) 170 640
9 Stryking av overføring til investering 0
10 Stryking av avsetningar til disposisjonsfond 0
11 Stryking av dekning av tidlegare års meirforbruk 0
12 Stryking av bruk av disposisjonsfond -170 640
13 Meir- eller mindreforbruk etter strykingar 0
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets meirforbruk etter strykingar 0
15 Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidlegare års meirforbruk 0
16 Bruk av mindreforbruk etter strykingar for dekning av tidlegare års meirforbruk 0
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykingar til disposisjonsfond 0
18 Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk) 0

Budsjettavvik og disponeringar - investering

(i 1000 kr.)

Rekneskap 2022
1 Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån 1 588 409
2 Avsetningar til bundne investeringsfond 24 999
3 Bruk av bunde investeringsfond -51 165
4 Budsjettert bruk av lån -1 496 450
5 Overføring frå drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter -230 184
6 Avsettingar til ubunde investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter 0
7 Bruk av ubunde investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter -29 984
8 Dekking av tidlegare års udekka beløp 0
9 Årets budsjettavvik (udekka eller udisponert beløp før strykingar) -194 375
10 Stryking av avsetningar til ubunde investeringsfond 0
11 Stryking av bruk av lån 181 214
12 Stryking av overføring frå drift 0
13 Stryking av bruk av ubunde investeringsfond 13 161
14 Udekka eller udisponert beløp etter strykingar 0
15 Avsetting av udisponert beløp etter strykingar til ubunde investeringsfond 0
16 Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp). 0

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.