ÅRSRAPPORT 2022

Note 11 Pensjonsforpliktingar

Generelt om pensjonsordningane i fylkeskommunen

Fylkeskommunen har kollektive pensjonsordningar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrar ytelsesbasert pensjon for dei tilsette.

Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidlegpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66% saman med folketrygden. Pensjonane samordnast med utbetaling frå NAV.

Premiefond

Premiefondet er eit fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midlar på premiefondet kan bare brukast til framtidig premiebetaling. Premiefondet går fram ikkje av rekneskapen, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremiar.

(i 1000 kr.)

2022 2021
Inneståande på premiefond 01.01. 167 991 123 456
Tilført premiefondet i løpet av året 58 860 64 535
Bruk av premiefondet i løpet av året 20 000 20 000
Inneståande på premiefond 31.12. 206 851 167 991

Rekneskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i årsrekneskapsforskrifta skal driftsrekneskapen belastast med pensjonskostnadar som er berekna ut frå langsiktige forutsetningar om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadane bereknast på ein anna måte enn pensjonspremien som betalast til pensjonsordninga, og det vil derfor normalt være forskjell mellom desse to størrelsane. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsførast i driftsrekneskapen. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.

Rekneskapsføringa av pensjon inneberer eit unntak frå dei grunnleggande prinsippa for kommunerekneskapen om at alle kjende utgifter og inntekter i året skal tas med i årsrekneskapen for vedkommande år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Rekneskapsføringa av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innverknad på netto driftsresultat i 2022 ved at rekneskapsførte pensjonsutgifter er 2,098 lågare enn faktisk betalte pensjonspremiar.

Bestemmelsane inneber også at berekna pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidlar og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetningar for berekning av pensjonskostnaden KLP SPK
Forventa avkastning pensjonsmidlar 3,50 % 3,00 %
Diskonteringsrente 3,00 % 3,00 %
Forventa årleg lønnsvekst 1,98 % 1,98 %
Forventa årleg pensjonsregulering 1,22 %
Forventa årleg G-regulering 1,98 % 1,98 %


Spesifikasjon av samla pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktingar og estimatavvik

(i 1000 kr.)

Pensjonskostnad og premieavvik 2022 2021
Årets pensjonsopptening, noverdi 168 610 161 186
Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 81 719 77 738
Forventa avkastning på pensjonsmidlane - 87 612 - 84 133
Administrasjonskostnad 6 352 6 399
A Berekna netto pensjonskostnad (inkl. adm) 169 070 161 190
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 202 722 223 436
C Årets premieavvik (B-A) 33 652 62 246
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsrekneskapet 2022 2021
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 202 722 223 436
C Årets premieavvik -33 652 -62 246
D Amortisering av tidlegare års premieavvik 62 246 22 680
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) 231 316 183 870
G Pensjonstrekk tilsette 30 692 29 603
Årets rekneskapsførte pensjonsutgift (F-G) 200 624 154 267
Akkumulert premieavvik 2022 2021
Sum gjenståande premieavvik tidlegare år (pr. 01.01.) 62 246 22 680
Årets premieavvik 33 652 62 246
Sum amortisert premieavvik dette året - 62 246 - 22 680
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 33 652 62 246
Arbeidsgjevaravgift av akkumulert premieavvik 4 597 8 496
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 38 249 70 742
Pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar 2022 2021
Brutto pensjonsforplikting pr. 01.01. 2 714 682 3 046 038
Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapitalen) -36 121 -499 098
Virkning av planendringar (ført direkte mot eigenkapitalen)
Årets pensjonsopptening 168 610 161 186
Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 81 719 77 738
Utbetalingar -75 691 -71 182
Brutto pensjonsforplikting pr. 31.12. 2 853 200 2 714 682
Brutto pensjonsmidlar pr. 01.01. 2 658 436 3 034 658
Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapitalen) -124 935 -606 211
Virkninga av planendringar (ført direkte mot eigenkapitalen)
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.) 202 722 223 436
Administrasjonskostnad/rentegaranti -6 352 -6 399
Utbetalingar -75 691 -71 182
Forventa avkastning 87 612 84 133
Brutto pensjonsmidlar pr. 31.12. 2 741 791 2 658 436
Netto pensjonsforplikting pr. 31.12. 111 409 56 247
Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforplikting 15 218 7 677

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.