ÅRSRAPPORT 2023

Årsrekneskap

Økonomisk oversikt etter art - drift

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2023 Korrigert budsjett 2023 Opphaveleg budsjett 2023 Rekneskap 2022
1 Rammetilskot 3 899 080 3 886 556 3 774 300 3 528 112
2 Inntekts- og formuesskatt 1 820 205 1 801 600 1 818 700 1 926 252
3 Eigedomsskatt 0 0 0 0
4 Andre skatteinntekter 9 909 9 000 9 000 9 414
5 Andre overføringar og tilskot frå staten 477 488 315 288 148 807 435 163
6 Overføringar og tilskot frå andre 591 776 549 563 555 439 579 118
7 Brukarbetalingar 20 047 10 716 19 316 19 363
8 Sal- og leigeinntekter 19 686 253 705 638 633 638 671 188
9 Sum driftsinntekter 1 7 504 757 7 278 361 6 959 200 7 168 611
10 Lønnsutgifter 1,15 1 722 253 1 673 489 1 638 955 1 606 463
11 Sosiale utgifter 1 431 463 350 735 364 683 449 269
12 Kjøp av varer og tenester 1,16 3 868 557 3 755 003 3 509 827 3 651 596
13 Overføringar og tilskot til andre 1 904 271 856 289 674 362 833 021
14 Avskrivingar 4 567 702 542 800 542 800 481 778
15 Sum driftsutgifter 7 494 245 7 178 315 6 730 627 7 022 127
16 Brutto driftsresultat 10 512 100 046 228 573 146 484
17 Renteinntekter -121 001 -123 600 -68 600 -64 631
18 Utbytter -6 205 -6 205 -2 500 -2 500
19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar 7 -14 491 0 0 2 495
20 Renteutgifter 314 795 329 400 314 400 161 444
21 Avdrag på lån 10 346 769 328 525 333 200 318 700
22 Netto finansutgifter 1 519 866 528 120 576 500 415 508
23 Motpost avskrivingar -567 702 -542 800 -542 800 -481 778
24 Netto driftsresultat 58 347 114 726 194 873 212 753
Disponering eller dekking av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 237 935 229 000 229 000 230 184
26 Avsettingar til bundne driftsfond 13 377 816 165 117 0 330 654
Bruk av bundne driftsfond 13 -382 743 -160 851 0 -302 299
27 Avsettingar til disposisjonsfond 150 361 206 481 0 132 102
Bruk av disposisjonsfond -325 021 -325 021 -34 127 -177 888
27a Bruk av tidlegare års mindreforbruk
28 Dekking av tidlegare års meirforbruk
29 Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat 58 347 114 726 194 873 212 753
30 Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk) 0 0 0 0
Linje 25 Overføring til investering er fordelt slik:
Vedtatt av fylkesting 229 000 229 000 229 000 220 745
Rammeområda 8 935 0 0 9 439
Sum 237 935 229 000 229 000 230 184

Bevillingsoversikter - drift

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2023 Korrigert budsjett 2023 Opphaveleg budsjett 2023 Rekneskap 2022
1 Rammetilskot 3 899 080 3 886 556 3 774 300 3 528 112
2 Inntekts- og formuesskatt 1 820 205 1 801 600 1 818 700 1 926 252
3 Eigedomsskatt 0
4 Andre generelle driftsinntekter 73 665 66 200 66 200 71 429
5 Sum generelle driftsinntekter 5 792 949 5 754 356 5 659 200 5 525 793
6 Sum bevillingar drift, netto 5 204 174 5 111 510 4 887 827 4 893 009
7 Avskrivingar 4 567 702 542 800 542 800 481 778
8 Sum netto driftsutgifter 5 771 875 5 654 310 5 430 627 5 374 787
9 Brutto driftsresultat 21 073 100 046 228 573 151 006
10 Renteinntekter 110 229 123 600 68 600 59 422
11 Utbytter 6 205 6 205 2 500 2 500
12 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar 7 14 491 0 0 -2 495
13 Renteutgifter -314 584 -329 400 -314 400 -160 758
14 Avdrag på lån 10 -346 769 -328 525 -333 200 -318 700
15 Netto finansutgifter -530 429 -528 120 -576 500 -420 031
16 Motpost avskrivingar 567 702 542 800 542 800 481 778
17 Netto driftsresultat 58 347 114 726 194 873 212 753
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
18 Overføring til investering 237 935 229 000 229 000 230 184
19 Avsettingar til bundne driftsfond 13 377 816 165 117 0 330 654
Bruk av bundne driftsfond 13 -382 743 -160 851 0 -302 299
20 Avsettingar til disposisjonsfond 150 361 206 481 0 132 102
Bruk av disposisjonsfond -325 021 -325 021 -34 127 -177 888
20a Bruk av tidlegare års mindreforbruk
21 Dekking av tidlegare års meirforbruk
22 Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat 58 347 114 726 194 873 212 753
23 Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk) 0 0 0 0

Sum bevillingar drift, netto

(i 1000 kr.)

Fylkestingsramme Rekneskap 2023 Korrigert budsjett 2023 Opphaveleg budsjett 2023 Rekneskap 2022
D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling 81 356 84 531 67 653 71 525
D02 Politisk verksemd 31 972 29 313 27 167 28 250
D03 Stabsfunksjonar 229 446 242 872 197 784 215 564
D04 Lønnsreservepost 0 16 299 173 819 0
D05 Kompetanseområdet 1 974 272 1 920 460 1 766 633 1 857 381
D06 Fagskolen i Møre og Romsdal 20 546 30 118 22 087 14 793
D09 Tannhelseområdet 212 882 217 031 176 063 178 525
D10 Kulturområdet 147 581 146 938 139 838 147 484
D11 Næring 84 343 85 271 75 050 120 220
D12 Samferdselsområdet 2 559 971 2 467 362 2 293 928 2 315 200
D14 Sentrale kontrollorgan 4 978 8 300 7 829 7 684
Sum netto bevillingar drift på rammeområda 5 347 346 5 248 495 4 947 851 4 956 626
Overføring til investering frå rammeområder -8 935 0 0 -9 439
Avsettingar til bundne driftsfond -377 816 -165 117 0 -330 654
Bruk av bundne fond rammeområder 382 743 160 851 0 302 299
Ufordelte utgifter (premieavvik) -182 156 -132 719 -60 024 12 493
Ufordelte utgifter (premiejustering KLP/SPK) 42 991 -38 316
Sum bevillingar drift, netto 5 204 174 5 111 510 4 887 827 4 893 009

Bevillingsoversikter - investering

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2023 Korrigert budsjett 2023 Opphaveleg budsjett 2023 Rekneskap 2022
1 Investeringar i varige driftsmidlar 1 672 006 2 106 332 2 347 300 2 258 310
2 Tilskot til andres investeringar 232 411
3 Investeringar i aksjar og andelar i selskap 5 4 889 17 134 2 000 54 349
4 Utlån av eigne midlar 6 139 0 0 2 469
5 Avdrag på lån
6 Sum investeringsutgifter 1 1 677 266 2 123 466 2 349 300 2 315 539
7 Kompensasjon for meirverdiavgift 276 621 392 780 422 500 382 659
8 Tilskot frå andre 154 807 192 671 148 900 303 745
9 Sal av varige driftsmidlar 72 0 0 951
10 Sal av finansielle anleggsmidlar 14 9 390 0 0 0
11 Utdeling frå selskap
12 Mottatte avdrag på utlån av eigne midlar 6 39 775
Andre inntekter
13 Bruk av lån 2 1 013 784 1 260 800 1 546 900 1 315 236
14 Sum investeringsinntekter 1 1 454 673 1 846 251 2 118 300 2 042 366
15 Videreutlån
16 Bruk av lån til videreutlån
17 Avdrag på lån til videreutlån
18 Mottatte avdrag på videreutlån
19 Netto utgifter videreutlån
20 Overføring frå drift -237 935 -229 000 -229 000 -230 184
21 Avsettingar til bundne investeringsfond 13 22 199 15 000 0 24 999
Bruk av bundne investeringsfond 13 -6 857 -46 081 0 -51 165
22 Avsettingar til ubunde investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 -17 134 -2 000 -16 823
23 Dekking av tidlegare års udekka beløp
24 Sum overføring frå drift og netto avsettingar -222 593 -277 215 -231 000 -273 173
25 Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp) 0 0 0 0

Bevillingsoversikter - investering, detaljert

(i 1000 kr.)

Investeringar i varige driftsmidlar Rekneskap 2023 Korrigert budsjett 2023 Opphaveleg budsjett 2023 Rekneskap 2022
6001 Fellestenesta - Investering/utstyr 369
6011 IT-infrastruktur 0 1 400 1 400 350
6013 IT-Samordna kommunikasjon 110 200 200 0
6016 IT-Nettverk 3 826 2 429 1 900 2 604
6017 Videokonferanserom 606
602x Program for nye digitale arbeidsformer 581
6138 MVA justering 540 603
L2xxx Opprusting av bygningsmassen 37 332 40 405 30 000 65 111
L2202 Solenergianlegg 4 065 5 000 2 500 76
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 45 874 49 434 36 000 70 299
6A51 Utstyrskjøp skolar eiga finansiering 6 800 10 126
6C02 Undervisningsfartøy 212 1 000 22 000 217
K1802 Ørsta kultur- og kompetansesenter 5 457 21 278 25 000 13 722
K1803 Ålesund (Sørsida) BT2 15 0 0 0
K2001 Volda vgs - TPO-base 159 677 0 16 170
K2002 Gjermundnes vgs - driftsbygning 44 898 59 749 45 100 3 779
K2003 Talevarslingssystem, alle skoler 19 572 21 575 12 500 8 939
K2303 Hustadvika vgs 0 1 000 1 000 0
K2304 Ulstein vgs - TPO/adm 0 1 000 1 000 0
K2305 Tingvoll vgs 0 500 5 000 0
K651 Spjelkavik Arena 110 374 115 266 180 900 16 772
K752 Hustadvika vgs - marinefag 5 946 23 444 38 000 34 637
K2003 Talevarslingssystem alle skoler 8 939
M2xxx Utstyr/universell utforming/ped. ombygging 21 453 29 783 20 000 21 171
N2xxx Utstyr etter fagfornyinga 5 034 8 000 8 000 0
Z2xxx Avsetningsprosjekt 3 262
I03 Vidaregåande skolar 219 921 283 272 358 500 128 796
6A30 Tannhelse - oppr./nye klinikkar 10 år 1 423 4 125 3 000 2 875
6A31 Tannhelse - utstyr 2 119 2 305 2 000 2 695
T1901 Distriktstannklinikk Hareid 1
6A33 Distriktstannklinikk Aure 2 522
6A34 Distriktstannklinikk Sykkylven 640
6A35 Distriktstannklinikk Valderøy 200 200 0
I04 Tannhelse 3 543 6 630 5 200 8 733
6132 Kulturavdelinga investering/utstyr 0 0 0 0
I05 Kultur 0 0 0 0
6B40 Fylkesvegar - store prosjekt: Todalsfjorden 4 938 4 021 6 500 3 479
6B40 Fylkesvegar - store prosjekt: Kjerringsundet 9 610 12 381 50 000 5 513
6B39 Fylkesvegar - store prosjekt: Nordøyvegen 19 943 43 138 857 585
6B38 Bypakke Ålesund 46 621 74 293 70 000 27 158
6B36 Skredsikring 243 951 245 827 281 400 380 998
6B35 Fylkesvegar 948 473 1 195 113 1 318 300 731 044
6xxx Investering kollektiv 25 356 41 626 47 400 21 914
K22xx/K23xx Bussdepot 96 938 143 210 170 000 12 713
K2301 Trafikkterminal Kristiansund -17 917
K2202 Kollektivknutepunkt Kristiansund 2 468 1 153 6 930
I07 Samferdsel 1 398 281 1 761 679 1 943 600 2 047 333
6A00 Fagskolen i Møre og Romsdal 10 år 4 387 5 317 4 000 3 149
I08 Fagskolen 4 387 5 317 4 000 3 149
TOTALT 1 672 006 2 106 332 2 347 300 2 258 310

(i 1000 kr.)

Tilskot til andres investeringar Rekneskap 2023 Korrigert budsjett 2023 Opphaveleg budsjett 2023 Rekneskap 2022
6138 MVA-justering 232 411
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 232 0 0 411
TOTALT 232 0 0 411
Investering i aksjar og andelar Rekneskap 2023 Korrigert budsjett 2023 Opphaveleg budsjett 2023 Rekneskap 2022
6137 Finansieringsutgifter 4 889 17 134 2 000 54 349
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 4 889 17 134 2 000 54 349
TOTALT 4 889 17 134 2 000 54 349
Utlån Rekneskap 2023 Korrigert budsjett 2023 Opphaveleg budsjett 2023 Rekneskap 2022
6137 Finansieringsutgifter 139 2 469
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 139 0 0 2 469
TOTALT 139 0 0 2 469

Balanse

(i 1000 kr.)

Kap. Note Rekneskap 2023 Rekneskap 2022
EIGEDELAR
2.2 A. Anleggsmidlar
I. Varige driftsmidlar
2.27 Faste eigedomar og anlegg 4 15 583 510 14 517 773
2.24 Utstyr, maskinar og transportmiddel 4 291 904 268 116
II. Finansielle anleggsmidlar
2.21 Aksjar og andelar 5 156 809 172 198
2.23 Obligasjonar
2.22 Utlån 6 2 401 2 262
2.28 III. Immaterielle eigedelar
IV. Pensjonsmidlar
2.20 Pensjonsmidlar 11 2 959 824 2 741 791
Sum anleggsmidlar 18 994 449 17 702 140
2.1 B. Omløpsmidlar
I. Bankinnskot og kontantar
2.10 Kasse og bankinnskott 2 039 833 2 183 852
II. Finansielle omløpsmidlar
2.18 Aksjar og andelar 7 46 634 39 867
2.11 Obligasjonar 7 17 775 16 577
2.11 Obligasjonar med flytande rente (FRN) 7 86 687 82 253
2.12 Sertifikat 7 146 789 140 135
2.15 Derivater
III. Kortsiktige fordringar
2.13 Kundefordringar 119 617 102 163
2.16 Andre kortsiktige fordringar 382 156 415 832
2.19 Premieavvik 11 180 404 38 249
Sum omløpsmidlar 1 3 019 896 3 018 928
SUM EIGEDELAR 22 014 345 20 721 068
EIGENKAPITAL OG GJELD
2.5 C. Eigenkapital
I. Eigenkapital drift
2.56 Disposisjonsfond 726 953 901 613
2.51 Bundne driftsfond 13 251 165 256 092
II. Eigenkapital investering
2.53 Ubundne investeringsfond 183 119 183 120
2.55 Bundne investeringsfond 13 25 779 10 437
III. Anna eigenkapital
2.5990 Kapitalkonto 2 6 576 005 6 001 717
2.581 Endring i rekneskapsprinsipp (drift) 3 -40 947 -40 947
2.580 Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) 3 -58 585 -58 585
Sum eigenkapital 7 663 489 7 253 447
2.4 D. Langsiktig gjeld
I. Lån
2.45 Gjeld til kredittinstitusjonar 8,9 6 885 160 6 651 930
2.41 Obligasjonslån 8,9 544 595 544 595
2.43 Sertifikatlån 8,9 2 252 000 1 717 000
Andre lån 9 64 570 113 270
II. Pensjonsforpliktingar
2.40 Pensjonsforpliktingar 11 2 919 424 2 868 418
Sum langsiktig gjeld 12 665 749 11 895 213
2.3 E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld
2.35 Leverandørgjeld 613 056 459 670
2.32 Anna kortsiktig gjeld 1 072 050 1 112 738
2.39 Peremieavvik
Sum kortsiktig gjeld 1 1 685 106 1 572 408
SUM EIGEKAPITAL OG GJELD 22 014 345 20 721 068
F. Memoriakonti
2.9100 Ubrukte lånemidlar 1 247 305 194 789
2.9999 Motkonto for memoriakonti -247 305 -194 789
Sum memoriakonti 0 0

Toril Hovdenak - fylkeskommunedirektør

Grete Rødal - rekneskapssjef

Budsjettavvik og disponeringar - drift

(i 1000 kr.)

Rekneskap 2023
1 Netto driftsresultat 58 347
2 Avsetningar til bundne driftsfond -377 816
3 Bruk av bundne driftsfond 382 743
4 Overføring til investering i henhold til årsbudsjett og fullmakter -237 935
5 Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -206 481
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 325 021
7 Budsjettert dekning av tidlegare års meirforbruk 0
8 Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar) -56 121
9 Stryking av overføring til investering 0
10 Stryking av avsetningar til disposisjonsfond 56 120
11 Stryking av dekning av tidlegare års meirforbruk 0
12 Stryking av bruk av disposisjonsfond
13 Meir- eller mindreforbruk etter strykingar 0
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets meirforbruk etter strykingar 0
15 Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidlegare års meirforbruk 0
16 Bruk av mindreforbruk etter strykingar for dekning av tidlegare års meirforbruk 0
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykingar til disposisjonsfond 0
18 Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk) 0

Budsjettavvik og disponeringar - investering

(i 1000 kr.)

Rekneskap 2023
1 Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån 1 236 376
2 Avsetningar til bundne investeringsfond 22 199
3 Bruk av bunde investeringsfond -6 857
4 Budsjettert bruk av lån -1 260 800
5 Overføring frå drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter -237 935
6 Avsettingar til ubunde investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter 0
7 Bruk av ubunde investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter -17 134
8 Dekking av tidlegare års udekka beløp 0
9 Årets budsjettavvik (udekka eller udisponert beløp før strykingar) -264 150
10 Stryking av avsetningar til ubunde investeringsfond 0
11 Stryking av bruk av lån 247 016
12 Stryking av overføring frå drift 0
13 Stryking av bruk av ubunde investeringsfond 17 134
14 Udekka eller udisponert beløp etter strykingar 0
15 Avsetting av udisponert beløp etter strykingar til ubunde investeringsfond 0
16 Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp). 0

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.