ÅRSRAPPORT 2021

Årsrekneskap

Økonomisk oversikt etter art - drift

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2021 Korrigert budsjett 2021 Opphaveleg budsjett 2021 Rekneskap 2020
1 Rammetilskot 3 282 559 3 239 978 3 080 600 3 209 927
2 Inntekts- og formuesskatt 1 793 756 1 669 200 1 669 200 1 550 411
3 Eigedomsskatt
4 Andre skatteinntekter 9 018 8 800 8 800 8 844
5 Andre overføringar og tilskot frå staten 458 777 326 556 19 852 486 344
6 Overføringar og tilskot frå andre 455 215 499 756 468 432 449 701
7 Brukarbetalingar 19 714 19 508 18 931 17 848
8 Sal- og leigeinntekter 19 749 698 783 538 814 370 698 376
9 Sum driftsinntekter 1 6 768 736 6 547 336 6 080 185 6 421 451
10 Lønnsutgifter 1,15 1 527 543 1 544 375 1 481 267 1 467 250
11 Sosiale utgifter 1 385 833 367 825 380 090 386 175
12 Kjøp av varer og tenester 1,16 3 428 673 3 453 057 3 233 882 3 328 621
13 Overføringar og tilskot til andre 1 689 546 789 807 543 206 859 314
14 Avskrivingar 4 419 168 392 400 392 400 348 749
15 Sum driftsutgifter 6 450 764 6 547 464 6 030 845 6 390 110
16 Brutto driftsresultat 317 973 - 128 49 340 31 341
17 Renteinntekter - 28 584 - 11 800 - 11 800 -29 151
18 Utbytter - 2 750 - 2 750 - 1 500 -2 250
19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar 7 - 7 710 -6 792
20 Renteutgifter 81 245 75 603 75 603 100 799
21 Avdrag på lån 10 278 600 278 600 258 900 229 590
22 Netto finansutgifter 1 320 801 339 653 321 203 292 196
23 Motpost avskrivingar - 419 168 - 392 400 - 392 400 -348 749
24 Netto driftsresultat 416 340 52 619 120 537 87 894
Disponering eller dekking av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 223 952 209 035 96 681 27 681
26 Avsettingar til bundne driftsfond 13 341 610 214 660 401 900
Bruk av bundne driftsfond 13 - 317 908 - 212 660 -361 138
27 Avsettingar til disposisjonsfond 168 686 120 271 24 156 407 088
Bruk av disposisjonsfond - 278 687 - 300 -136 615
27a Bruk av tidlegare års mindreforbruk -251 021
28 Dekking av tidlegare års meirforbruk
29 Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat 416 340 52 619 120 537 87 894
30 Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk) 0 0 0 0
Linje 25 Overføring til investering er fordelt slik:
Vedtatt av fylkesting 209 035 209 035 96 681 4 848
Rammeområdene 14 917 22 833
Sum 223 952 209 035 96 681 27 681

Bevillingsoversikter - drift

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2021 Korrigert budsjett 2021 Opphaveleg budsjett 2021 Rekneskap 2020
1 Rammetilskot 3 282 559 3 239 978 3 080 600 3 209 927
2 Inntekts- og formuesskatt 1 793 756 1 669 200 1 669 200 1 550 411
3 Eigedomsskatt
4 Andre generelle driftsinntekter 44 500 40 136 30 385 69 467
5 Sum generelle driftsinntekter 5 120 815 4 949 314 4 780 185 4 829 805
6 Sum bevillingar drift, netto 4 381 664 4 557 042 4 338 445 4 445 844
7 Avskrivingar 4 419 168 392 400 392 400 348 749
8 Sum netto driftsutgifter 4 800 832 4 949 442 4 730 845 4 794 593
9 Brutto driftsresultat 319 983 - 128 49 340 35 212
10 Renteinntekter 26 498 11 800 11 800 25 270
11 Utbytter 2 750 2 750 1 500 2 250
12 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar 7 7 710 6 792
13 Renteutgifter - 81 169 - 75 603 - 75 603 - 100 790
14 Avdrag på lån 10 - 278 600 - 278 600 - 258 900 - 229 590
15 Netto finansutgifter - 322 811 - 339 653 - 321 203 - 296 068
16 Motpost avskrivingar 419 168 392 400 392 400 348 749
17 Netto driftsresultat 416 340 52 619 120 537 87 894
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
18 Overføring til investering 223 952 209 035 96 681 27 681
19 Avsettingar til bundne driftsfond 13 341 610 214 660 401 900
Bruk av bundne driftsfond 13 - 317 908 - 212 660 - 361 138
20 Avsettingar til disposisjonsfond 168 686 120 271 24 156 407 088
Bruk av disposisjonsfond - 278 687 - 300 - 136 615
20a Bruk av tidlegare års mindreforbruk - 251 021
21 Dekking av tidlegare års meirforbruk
22 Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat 416 340 52 619 120 537 87 894
23 Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk) 0 0 0 0

Sum bevillingar drift, netto

(i 1000 kr.)

Fylkestingsramme Rekneskap 2021 Korrigert budsjett 2021 Opphaveleg budsjett 2021 Rekneskap 2020
D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling 42 602 47 532 41 557 37 792
D02 Politisk verksemd 27 231 25 871 24 336 24 879
D03 Stabsfunksjonar 199 867 231 820 194 660 199 544
D04 Reservepost 0 10 782 80 191 0
D05 Vidaregåande opplæring 1 745 577 1 773 244 1 692 779 1 738 710
D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 11 542 19 962 15 737 19 063
D09 Tannhelsetenester 167 150 174 002 154 695 155 498
D10 Kulturtenester 134 354 135 493 128 703 148 222
D11 Regional- og næringsutvikling 96 311 114 415 79 828 160 455
D12 Samferdselstenester 2 061 270 2 084 478 1 920 188 2 049 118
D14 Sentrale kontrollorgan 8 120 8 346 7 510 8 109
Sum netto bevillingar drift på rammeområda 4 494 023 4 625 945 4 340 184 4 541 390
Overføring til investering frå rammeområder -14 917 -22 833
Bruk av bundne fond rammeområder 341 610 212 660 361 138
Avsetning til bundne fond -317 908 -214 660 -401 900
Ufordelte utgifter (premieavvik) -64 980 -66 903 -1 739 26 544
Ufordelte utgifter (premiereduksjon KLP/SPK) -8 760 -47 032
Ufordelte utgifter (red. aga) -11 463
Sum bevillingar drift, netto 4 381 664 4 557 042 4 338 445 4 445 844

Bevillingsoversikter - investering

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2021 Korrigert budsjett 2021 Opphaveleg budsjett 2021 Rekneskap 2020
1 Investeringar i varige driftsmidlar 4 2 101 226 2 408 505 2 503 100 2 098 874
2 Tilskot til andres investeringar 4 1 722
3 Investeringar i aksjar og andelar i selskap 5 16 586 34 384 2 000 21 129
4 Utlån av eigne midlar 6 431 2 250 495
5 Avdrag på lån
6 Sum investeringsutgifter 1 2 118 243 2 445 139 2 505 100 2 122 220
7 Kompensasjon for meirverdiavgift 382 336 397 316 461 919 370 898
8 Tilskot frå andre 220 567 221 350 185 100 268 741
9 Sal av varige driftsmidlar 482 5 552
10 Sal av finansielle anleggsmidlar 14 2 280 2 280 1 172
11 Utdeling frå selskap
12 Mottatte avdrag på utlån av eigne midlar 6 10 000 6 247
Andre inntekter 670
13 Bruk av lån 2 1 283 903 1 565 699 1 759 400 1 389 624
14 Sum investeringsinntekter 1 1 899 568 2 186 645 2 406 419 2 042 904
15 Videreutlån
16 Bruk av lån til videreutlån
17 Avdrag på lån til videreutlån
18 Mottatte avdrag på videreutlån
19 Netto utgifter videreutlån
20 Overføring frå drift 223 952 209 035 96 681 27 681
21 Avsettingar til bundne investeringsfond 13 - 38 833 - 9 571 - 43 444
Bruk av bundne investeringsfond 13 29 250 24 676 73 950
22 Avsettingar til ubunde investeringsfond - 2 280 - 2 280
Bruk av ubundne investeringsfond 6 586 36 634 2 000 21 129
23 Dekking av tidlegare års udekka beløp
24 Sum overføring frå drift og netto avsettingar 218 675 258 494 98 681 79 316
25 Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp) 0 0 0 0

Bevillingsoversikter - investering, detaljert

(i 1000 kr.)

Investeringar i varige driftsmidlar Rekneskap 2021 Korrigert budsjett 2021 Opphaveleg budsjett 2021 Rekneskap 2020
6011 IT-infrastruktur 4 030 2 228 1 400 572
6013 IT-Samordna kommunikasjon 400 200
6016 IT-Nettverk 685 2 176 1 900 1 792
6138 MVA justering 602 603
1137 Program for nye digitale arbeidsformar 1 500 1 500
6A80 Bygg og eigedomsavdelinga 388
L2100 Opprusting av bygningsmassane 12 712 47 315 40 000 23 972
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 18 029 53 619 45 000 27 327
6A51 Utstyrskjøp skolar eiga finansiering 9 323 7 816
6C01 Nytt skoleadministrativt system 7 039 2 913
K104 Romsdal vgs 350
K1802 Ørsta vgs 3 652 35 316 70 000 4 747
K451 Fagerlia vgs 1 703 2 584 39 326
K452 Spjelkavik vgs - 423 - 422 4 858
K651 Spjelkavik Arena 5 358 6 496 106 000 4 294
K752 Hustadvika vgs - marinefag 3 285 5 866 14 800 5 834
K2001 Volda vgs - TPO-base 8 271 10 619 10 500 981
K2002 Gjermundnes vgs Prosjektering driftsbygning 812 6 955 6 000 45
K2004 Fræna vgs - byggfaghall 4 800
K2003 Talevarslingssystem alle skoler 302 3 016 16 000 384
M2100 Utstyr/universell utforming/ped. ombygging 11 054 21 665 15 000 14 678
Z201 Romsdal vgs - avsetning 714 2 635 306
Z2101 Spjelkavik vgs - avsetning 638 2 627
Z2102 Fagerlia vgs - avsetning 104 1 931
I03 Kompetanseområdet 51 832 99 288 238 300 91 332
6A30 Tannhelse - oppr./nye klinikkar 10 år 707 3 996 3 000 546
6A31 Tannhelse - utstyr 620 3 647 2 000 1 119
T751 Kompetanseklinikkar - inventar (Ålesund) 1 649 4 984 550
T1901 Kompetanseklinikk Hareid 7 527 8 498 9 200 1 408
U2001 Distriktstannklinikk Åndalsnes 2 434
6A33 Distriktstannklinikk Aure 40 4 000 4 000
6A34 Distriktstannklinikk Sykkylven 4 473 4 000 4 000
I04 Tannhelseområdet 15 016 29 125 22 200 6 057
6132 Kulturavdelinga investering/utstyr 311
I05 Kulturområdet 311 0 0 0
6xxx Totale investeringar FRAM 7 065 24 149 30 200 8 877
VI1128 Sum bypakke Ålesund 3 258 6 411 30 000
6B35 Fylkesvegar - investering 249 601 428 280 402 000 280 153
6B36 Fylkesvegar - skredsikring 263 573 262 497 225 000 52 232
6B39 Fylkesvegar - Nordøyvegen 1 492 014 1 503 136 1 508 400 1 622 843
6B40 Store prosjekt - Kjerringsundet 106
I07 Samferdselsområdet 2 015 617 2 224 473 2 195 600 1 964 105
6A00 Fagskolane i Møre og Romsdal 10 år 420 2 000 2 000 10 053
I08 Fagskolane i Møre og Romsdal 420 2 000 2 000 10 053
TOTALT 2 101 226 2 408 505 2 503 100 2 098 874

(i 1000 kr.)

Tilskot til andres investeringar Rekneskap 2021 Korrigert budsjett 2021 Opphaveleg budsjett 2021 Rekneskap 2020
6138 MVA-justering 206
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 0 0 0 206
6B35 Fylkesvegar - investering 1 504
6B36 Fylkesvegar - skredsikring 12
I07 Samferdselsområdet 0 0 0 1 516
TOTALT 0 0 0 1 722
Investering i aksjar og andelar Rekneskap 2021 Korrigert budsjett 2021 Opphaveleg budsjett 2021 Rekneskap 2020
6137 Finansieringsutgifter 16 586 34 384 2 000 21 129
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 16 586 34 384 2 000 206
TOTALT 16 586 34 384 2 000 206
Utlån Rekneskap 2021 Korrigert budsjett 2021 Opphaveleg budsjett 2021 Rekneskap 2020
6137 Finansieringsutgifter 431 2 250 495
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 431 2 250 0 206
TOTALT 431 2 250 0 206

Balanse

(i 1000 kr.)

Kap. Note REKNESKAP 2021 REKNESKAP 2020
EIGEDELAR
2.2 A. Anleggsmidlar
I. Varige driftsmidlar
2.27 Faste eigedomar og anlegg 4 12 756 649 11 079 172
2.24 Utstyr, maskinar og transportmiddel 4 252 910 252 227
II. Finansielle anleggsmidlar
2.21 Aksjar og andelar 5 142 625 133 488
2.23 Obligasjonar
2.22 Utlån 6 39 568 49 138
2.28 III. Immaterielle eigedelar
IV. Pensjonsmidlar
2.20 Pensjonsmidlar 11 2 658 436 3 034 658
Sum anleggsmidlar 15 850 188 14 548 683
2.1 B. Omløpsmidlar
I. Bankinnskot og kontantar
2.10 Kasse og bankinnskott 2 226 577 1 845 235
II. Finansielle omløpsmidlar
2.18 Aksjar og andelar 7 42 447 39 089
2.11 Obligasjonar 7 17 142 17 292
2.11 Obligasjonar med flytande rente (FRN) 7 81 032 76 630
2.12 Sertifikat 7 137 698 136 829
2.15 Derivater
III. Kortsiktige fordringar
2.13 Kundefordringar 79 960 51 154
2.16 Andre kortsiktige fordringar 457 788 434 537
2.19 Premieavvik 11 70 742 25 762
Sum omløpsmidlar 1 3 113 386 2 626 528
SUM EIGEDELAR 18 963 574 17 175 211
EIGENKAPITAL OG GJELD
2.5 C. Eigenkapital
I. Eigenkapital drift
2.56 Disposisjonsfond 947 399 778 714
2.51 Bundne driftsfond 13 227 737 204 035
II. Eigenkapital investering
2.53 Ubundne investeringsfond 199 943 204 249
2.55 Bundne investeringsfond 13 36 603 27 020
III. Anna eigenkapital
2.5990 Kapitalkonto 2 5 292 359 4 670 932
2.581 Endring i rekneskapsprinsipp (drift) 3 -40 947 -40 947
2.580 Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) 3 -58 585 -58 585
Sum eigenkapital 6 604 509 5 785 418
2.4 D. Langsiktig gjeld
I. Lån
2.45 Gjeld til kredittinstitusjonar 8,9 6 266 548 5 298 075
2.43 Sertifikatlån 8,9 1 717 000 1 598 500
Andre lån 9 137 097 101 670
II. Pensjonsforpliktingar
2.40 Pensjonsforpliktingar 11 2 722 359 3 047 584
Sum langsiktig gjeld 10 843 004 10 045 829
2.3 E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld
2.35 Leverandørgjeld 444 481 434 393
2.32 Anna kortsiktig gjeld 1 071 580 909 571
2.39 Peremieavvik
Sum kortsiktig gjeld 1 1 516 061 1 343 964
SUM EIGEKAPITAL OG GJELD 18 963 574 17 175 211
F. Memoriakonti
2.9100 Ubrukte lånemidlar 1 285 175 168 078
2.9999 Motkonto for memoriakonti -285 175 -168 078
Sum memoriakonti 0 0

Ottar Brage Guttelvik - fylkeskommunedirektør

Grete Rødal - rekneskapssjef

Budsjettavvik og disponeringar - drift

(i 1000 kr.)

Rekneskap 2021
1 Netto driftsresultat 416 340
2 Avsetningar til bundne driftsfond - 341 610
3 Bruk av bundne driftsfond 317 908
4 Overføring til investering i henhold til årsbudsjett og fullmakter - 223 952
5 Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter - 120 271
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 278 687
7 Budsjettert dekning av tidlegare års meirforbruk
8 Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar) 327 102
9 Stryking av overføring til investering
10 Stryking av avsetningar til disposisjonsfond
11 Stryking av dekning av tidlegare års meirforbruk
12 Stryking av bruk av disposisjonsfond - 278 687
13 Meir- eller mindreforbruk etter strykingar 48 415
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets meirforbruk etter strykingar
15 Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidlegare års meirforbruk
16 Bruk av mindreforbruk etter strykingar for dekning av tidlegare års meirforbruk
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykingar til disposisjonsfond 48 415
18 Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk) 0

Budsjettavvik og disponeringar - investering

(i 1000 kr.)

Rekneskap 2021
1 Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån 1 502 578
2 Avsetningar til bundne investeringsfond 38 833
3 Bruk av bunde investeringsfond - 29 250
4 Budsjettert bruk av lån - 1 565 699
5 Overføring frå drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter - 223 952
6 Avsettingar til ubunde investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter 2 280
7 Bruk av ubunde investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter - 36 634
8 Dekking av tidlegare års udekka beløp
9 Årets budsjettavvik (udekka eller udisponert beløp før strykingar) - 311 844
10 Stryking av avsetningar til ubunde investeringsfond
11 Stryking av bruk av lån 281 796
12 Stryking av overføring frå drift
13 Stryking av bruk av ubunde investeringsfond 30 048
14 Udekka eller udisponert beløp etter strykingar 0
15 Avsetting av udisponert beløp etter strykingar til ubunde investeringsfond
16 Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp). 0

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.