ÅRSRAPPORT 2021

Note 11 Pensjonsforpliktingar

Generelt om pensjonsordningane i fylkeskommunen

Fylkeskommunen har kollektive pensjonsordningar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrar ytelsesbasert pensjon for dei tilsette.

Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidlegpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66% saman med folketrygden. Pensjonane samordnast med utbetaling frå NAV.

Premiefond

Premiefondet er eit fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midlar på premiefondet kan bare brukast til framtidig premiebetaling. Premiefondet går fram ikkje av rekneskapen, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremiar.

(i 1000 kr.)

2021 2020
Inneståande på premiefond 01.01. 123 456 116 886
Tilført premiefondet i løpet av året 64 535 16 570
Bruk av premiefondet i løpet av året 20 000 10 000
Inneståande på premiefond 31.12. 167 991 123 456

Rekneskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i årsrekneskapsforskrifta skal driftsrekneskapen belastast med pensjonskostnadar som er berekna ut frå langsiktige forutsetningar om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadane bereknast på ein anna måte enn pensjonspremien som betalast til pensjonsordninga, og det vil derfor normalt være forskjell mellom desse to størrelsane. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsførast i driftsrekneskapen. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.

Rekneskapsføringa av pensjon inneberer eit unntak frå dei grunnleggande prinsippa for kommunerekneskapen om at alle kjende utgifter og inntekter i året skal tas med i årsrekneskapen for vedkommande år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Rekneskapsføringa av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innverknad på netto driftsresultat i 2021 ved at rekneskapsførte pensjonsutgifter er 69,169 lågare enn faktisk betalte pensjonspremiar.

Bestemmelsane inneber også at berekna pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidlar og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetningar for berekning av pensjonskostnaden KLP SPK
Forventa avkastning pensjonsmidlar 3,50 % 3,00 %
Diskonteringsrente 3,00 % 3,00 %
Forventa årleg lønnsvekst 1,98 % 1,98 %
Forventa årleg pensjonsregulering 1,22 % 1,98 %
Forventa årleg G-regulering 1,98 % 1,98 %


Spesifikasjon av samla pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktingar og estimatavvik

(i 1000 kr.)

Pensjonskostnad og premieavvik 2021 2020
Årets pensjonsopptening, noverdi 161 186 147 851
Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 77 738 101 424
Forventa avkastning på pensjonsmidlane - 84 133 - 109 319
Administrasjonskostnad 6 399 6 822
A Berekna netto pensjonskostnad (inkl. adm) 161 190 146 778
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 223 436 169 458
C Årets premieavvik (B-A) 62 246 22 680
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsrekneskapet 2021 2020
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 223 436 169 458
C Årets premieavvik -62 246 -22 680
D Amortisering av tidlegare års premieavvik 22 680 54 876
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) 183 870 201 654
G Pensjonstrekk tilsette 29 603 28 035
Årets rekneskapsførte pensjonsutgift (F-G) 154 267 173 619
Akkumulert premieavvik 2021 2020
Sum gjenståande premieavvik tidlegare år (pr. 01.01.) 22 680 54 876
Årets premieavvik 62 246 22 680
Sum amortisert premieavvik dette året - 22 680 - 54 876
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 62 246 22 680
Arbeidsgjevaravgift av akkumulert premieavvik 8 496 3 082
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 70 742 25 762
Pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar 2021 2020
Brutto pensjonsforplikting pr. 01.01 3 046 038 3 323 508
Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapitalen) -499 098 -458 534
Virkning av planendringar (ført direkte mot eigenkapitalen)
Årets pensjonsopptening 161 186 147 851
Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 77 738 101 424
Utbetalingar -71 182 -68 212
Brutto pensjonsforplikting pr. 31.12 2 714 682 3 046 038
Brutto pensjonsmidlar pr. 01.01 3 034 658 3 050 869
Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapitalen) -606 211 -219 955
Virkninga av planendringar (ført direkte mot eigenkapitalen)
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm) 223 436 169 458
Administrasjonskostnad/rentegaranti -6 399 -6 822
Utbetalingar -71 182 - 68 212
Forventa avkastning 84 133 109 319
Brutto pensjonsmidlar pr. 31.12 2 658 436 3 034 658
Netto pensjonsforplikting pr. 31.12. 56 247 11 380
Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforplikting 7 677 1 546

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.