ÅRSRAPPORT 2020

Politiske møte

Møre og Romsdal fylkeskommune sitt øvste politiske organ er fylkestinget.

  • Det vart gjennomført fire fylkestingssamlingar i 2020, tre av dei som digitale møte. Her vart det behandla til saman 100 saker.
  • Fylkesutvalet, som er fylkestinget sitt arbeidsutval, hadde 18 møtedagar og behandla 184 saker.

I tillegg har det vore orienteringar frå bedrifter, organisasjonar og kompetansemiljø i Møre og Romsdal.

Fylkeskommunen har tre hovudutval, ei plannemnd og seks rådgivande utval.

Fylkesting, fylkesutval og hovudutval

Utval Tal på rep. Leiar
Fylkestinget 47 Tove-Lise Torve (Ap)
Fylkesutvalet 13 Tove-Lise Torve (Ap)
Klagenemnda 13 Tove-Lise Torve (Ap)
Kontrollutvalet 5 Terje Hals (Nml)
Kultur, næring- og folkehelseutvalet 13 Marit N. Krogsæter (Sp)
Samferdselsutvalet 13 Kristin Sørheim (Sp)
Utdannings- og kompetanseutvalet 13 Per Ivar Lied (Sp)

Rådgivande utval

Utval Tal på rep. Leiar
Ungdommens fylkesting Hedda Haugen *
Ungdomspanelet 9 Hedda Haugen *
Fagskolestyret 9 Per Ivar Lied (Sp)
Eldrerådet 7 Anne Lise H. Følsvik
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 8 Siv Katrin Ulla (Ap)
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 5 Anders Riise (H)
Yrkesopplæringsnemnda 10 Kari Hoset Ansnes (LO)
* Hedda Haugen vart valt som leiar under ungdommens fylkesting november 2020, og tok over etter Urtė Karanauskaitė.

Oversikt over aktivitet 2019-2020

  Møte 2020 Møte 2019 Saker 2020 Saker 2019 Utgifter 2020 Utgifter 2019
Fylkestinget 4 4 100 110 14278 14899
Fylkesutvalet 18 15 184 156 ** **
Klagenemnda 8 8 12 27 ** **
Kontrollutvalet 8 8 56 69 649 354
Samferdselsutvalet 10 10 95 85 1323 1468
Utdannings- og kompetanseutvalet 7 2* 37 16* 1297 *
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8 3* 111 28* 1047 *
Ungdommens fylkesting 1 *** 13 *** 983 618
Ungdomspanelet 20 18 50 43 *** ***
Fagskolestyret 6 4 26 19  
Eldrerådet 6 4 27 24 105 220
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 4 * 24 8* 283 *
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 9 1* 29 3* 767 435
Yrkesopplæringsnemnda 7 4 24 13 127 255
Saker= ordinære saker, ikkje referatsaker
Utgiftene er oppgitt i 1000 kroner
* utvalet vart oppretta hausten 2019, jf. T-29/19
** Fylkesting + fylkesutval + godtgjersle fylkesordførar, fylkesvaraordførar og andre medlemer + representasjon
*** Ungdomspanelet + arrangering av Ungdommens fylkesting (ikkje arr. i 2019)+ Ungdomsmidlane (250 000 kr)