ÅRSRAPPORT 2020

Tilsette og årsverk i tal

Ved slutten av 2020 hadde Møre og Romsdal fylkeskommune 2627 tilsette og 2385 årsverk. Dette er ei auke på 182 tilsette og 182 årsverk. Den viktigaste årsaka til auken, er at fylkeskommunen 1. januar 2020 overtok ansvaret for den regionale vegadministrasjonen frå Statens vegvesen.

Per 31.12.2020

Tal på årsverk

Per 31.12.2020

Tal på tilsette

Per 31.12.2020

Tilsette og årsverk fordelt på sektor

* Driftspersonale i bygg- og eigedom
** Sentraladministrasjon er inkludert ny avdeling for fylkesveg, fellestenesta og kontrollsekretariat

Talet på tilsette i deltidsstillingar har gått ned frå 821 til 759 sidan 2015.

Per 31.12.2020

Tal på tilsette i deltidstillingar

Per 31.12.2020

Tal på mellombels tilsette

Per 31.12.2020

Kjønnsfordeling i dei ulike sektorane

Kvinner og menn i leiande stillingar (tilsette)

Arbeidsleiarar er leiarar for ulike fagområde, utan personalansvar.

Per desember 2020

Gjennomsnittsalder på tilsette

Per 31.12 2020

Sjukefråvær 2012-2020

Per november 2020

Sjukefråvær i ulike aldersgrupper fordelt på kjønn