ÅRSRAPPORT 2020

Årsrekneskap

Økonomisk oversikt etter art - drift

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2020 Korrigert budsjett 2020 Opphaveleg budsjett 2020 Rekneskap 2019
1 Rammetilskot 20 3 209 927 3 193 312 2 824 600 2 745 313
2 Inntekts- og formuesskatt 1 550 411 1 544 200 1 599 200 1 606 410
3 Eigedomsskatt - - - -
4 Andre skatteinntekter 8 844 8 800 8 800 8 821
5 Andre overføringar og tilskot frå staten 486 344 310 444 248 267 299 109
6 Overføringar og tilskot frå andre 449 701 303 644 236 140 363 103
7 Brukarbetalingar 17 848 22 180 21 641 27 136
8 Sal- og leigeinntekter 19 698 376 682 278 833 536 596 995
9 Sum driftsinntekter 1 6 421 451 6 064 858 5 772 184 5 646 888
10 Lønnsutgifter 1,15 1 467 250 1 488 051 1 425 525 1 435 194
11 Sosiale utgifter 1 386 175 386 522 339 718 389 689
12 Kjøp av varer og tenester 1,16 3 328 621 3 349 659 2 973 605 2 678 823
13 Overføringar og tilskot til andre 1 859 314 670 215 521 587 556 939
14 Avskrivingar 4 348 749 355 400 355 400 304 426
15 Sum driftsutgifter 6 390 110 6 249 847 5 615 835 5 365 070
16 Brutto driftsresultat 31 341 - 184 989 156 349 281 818
17 Renteinntekter - 29 151 - 28 100 - 28 100 -40 678
18 Utbytter - 2 250 - 1 500 - 1 500 -2 000
19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar 7 - 6 792 - - -8 653
20 Renteutgifter 100 799 127 205 127 205 111 439
21 Avdrag på lån 10 229 590 229 590 235 300 212 624
22 Netto finansutgifter 1 292 196 327 195 332 905 272 731
23 Motpost avskrivingar - 348 749 - 355 400 - 355 400 -304 426
24 Netto driftsresultat 87 894 - 156 784 178 844 313 513
Disponering eller dekking av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 27 681 32 800 84 402 3 778
26 Netto avsettingar til eller bruk av bundne driftsfond 13 40 762 5 893 7 442 23 117
27 Netto avsettingar til eller bruk av disposisjonsfond 270 472 55 544 87 000 326 353
27a Bruk av tidlegare års mindreforbruk -251 021 -251 021 - -39 735
28 Dekking av tidlegare års meirforbruk - - - -
29 Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat 87 894 - 156 784 178 844 313 513
30 Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk) - - - -
Linje 25 Overføring til investering er fordelt slik:
Vedtatt av fylkesting 4 848 32 800 84 402 -
Rammeområdene 22 833 - - 3 778
Sum 27 681 32 800 84 402 3 778

Bevillingsoversikter - drift

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2020 Korrigert budsjett 2020 Opphaveleg budsjett 2020 Rekneskap 2019
1 Rammetilskot 20 3 209 927 3 193 312 2 824 600 2 745 313
2 Inntekts- og formuesskatt 1 550 411 1 544 200 1 599 200 1 606 410
3 Eigedomsskatt - - - -
4 Andre generelle driftsinntekter 69 467 70 374 48 400 38 014
5 Sum generelle driftsinntekter 4 829 805 4 807 886 4 472 200 4 389 737
6 Sum bevillingar drift, netto 4 445 844 4 637 480 3 960 456 3 798 068
7 Avskrivingar 4 348 749 355 400 355 400 304 426
8 Sum netto driftsutgifter 4 794 593 4 992 880 4 315 856 4 102 494
9 Brutto driftsresultat 35 212 - 184 994 156 344 287 243
10 Renteinntekter 25 270 28 100 28 100 35 215
11 Utbytter 2 250 1 500 1 500 2 000
12 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar 7 6 792 - - 8 654
13 Renteutgifter - 100 790 - 127 200 - 127 200 - 111 401
14 Avdrag på lån 10 - 229 590 - 229 590 - 235 300 - 212 624
15 Netto finansutgifter - 296 068 - 327 190 - 332 900 - 278 156
16 Motpost avskrivingar 348 749 355 400 355 400 304 426
17 Netto driftsresultat 87 894 - 156 784 178 844 313 513
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
18 Overføring til investering - 27 681 - 32 800 - 84 402 3 778
19 Netto avsettingar til eller bruk av bundne driftsfond 13 - 40 762 - 5 893 - 7 442 23 117
20 Netto avsettingar til eller bruk av disposisjonsfond 231 570 446 498 - 87 000 326 353
20a Bruk av tidlegare års mindreforbruk -251 021 -251 021 - -39 735
21 Dekking av tidlegare års meirforbruk - - - -
22 Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat - 87 894 156 784 - 178 844 313 513
23 Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk) - - - -

Sum bevillingar drift, netto

(i 1000 kr.)

Fylkestingsramme Rekneskap 2020 Korrigert budsjett 2020 Opphaveleg budsjett 2020 Rekneskap 2019
D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling 37 792 42 225 34 121 30 290
D02 Politisk verksemd 24 879 24 612 24 244 27 285
D03 Stabsfunksjonar 199 544 225 604 150 705 165 746
D04 Reservepost - 40 658 103 712 -
D05 Vidaregåande opplæring 1 738 710 1 771 639 1 698 813 1 715 063
D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 19 063 22 932 16 389 15 274
D09 Tannhelsetenester 155 498 152 355 143 156 155 660
D10 Kulturtenester 148 222 150 363 126 122 131 528
D11 Regional- og næringsutvikling 160 455 169 337 92 804 100 378
D12 Samferdselstenester 2 049 118 2 068 564 1 630 693 1 512 985
D14 Sentrale kontrollorgan 8 109 8 859 6 808 6 555
Sum netto bevillingar drift på rammeområda 4 541 390 4 677 148 4 027 567 3 860 763
Overføring til investering frå rammeområder -22 833 - - -3 778
Bruk av bundne fond rammeområder -40 762 -5 893 -7 442 -23 117
Ufordelte utgifter (premieavvik) 26 544 -22 312 -59 669 -35 800
Ufordelte utgifter (premiereduksjon KLP/SPK) -47 032 - - -
Ufordelte utgifter (red. aga) -11 463 -11 463 - -
Sum bevillingar drift, netto 4 445 844 4 637 480 3 960 456 3 798 068

Bevillingsoversikter - investering

(i 1000 kr.)

Note Rekneskap 2020 Korrigert budsjett 2020 Opphaveleg budsjett 2020 Rekneskap 2019
1 Investeringar i varige driftsmidlar 2 098 874 2 286 225 2 495 600 1 774 539
2 Tilskot til andres investeringar 1 722 1 034
3 Investeringar i aksjar og andelar i selskap 21 129 38 600 79 000 4 843
4 Utlån av eigne midlar 495 832
5 Avdrag på lån
6 Sum investeringsutgifter 1 2 122 220 2 324 825 2 574 600 1 781 248
7 Kompensasjon for meirverdiavgift 370 898 359 227 462 400 321 914
8 Tilskot frå andre 268 741 344 301 267 200 538 520
9 Sal av varige driftsmidlar 5 552 155
10 Sal av finansielle anleggsmidlar 14 1 172 1
11 Utdeling frå selskap
12 Mottatte avdrag på utlån av eigne midlar 6 6 247 6 247
Andre inntekter 670 3 961
13 Bruk av lån 1 389 624 1 502 283 1 681 600 933 003
14 Sum investeringsinntekter 1 2 042 904 2 212 058 2 411 200 1 797 554
15 Videreutlån
16 Bruk av lån til videreutlån
17 Avdrag på lån til videreutlån
18 Mottatte avdrag på videreutlån
19 Netto utgifter videreutlån
20 Overføring frå drift 27 681 32 800 84 400 3 778
21 Netto avsettingar til eller bruk av bundne investeringsfond 13 30 506 41 367 -24 926
22 Netto avsettingar til eller bruk av ubunde investeringsfond 21 129 38 600 79 000 4 842
23 Dekking av tidlegare års udekka beløp
24 Sum overføring frå drift og netto avsettingar 79 316 112 767 163 400 -16 306
25 Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp) - - - -

Bevillingsoversikter - investering, detaljert

(i 1000 kr.)

Investeringar i varige driftsmidlar Rekneskap 2020 Korrigert budsjett 2020 Opphaveleg budsjett 2020 Rekneskap 2019
6011 IT-infrastruktur 572 1 400 1 400 633
6013 IT-Samordna kommunikasjon - 200 200 476
6016 IT-Nettverk 1 792 2 068 1 900 2 428
6138 MVA justering 603
1137 Program for nye digitale arbeidsformar - -
6A80 Bygg og eigedomsavdelinga 388 - 139
L2100 Opprusting av bygningsmassa 23 972 22 261 20 000 23 572
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 27 327 25 929 23 500 27 248
6329 Ålesund vgs - utstyr NMK2 - 347
6A51 Utstyrskjøp skolar eiga finansiering 7 816 - - 6 081
6C01 Nytt skoleadministrativt system 2 913 - - 1 882
K104 Romsdal vgs 350 8 295 - 14 411
K1802 Ørsta vgs 4 747 8 063 23 000 137
K451 Fagerlia vgs 39 326 43 841 45 100 63 993
K452 Spjelkavik vgs 4 858 12 032 - 22 631
K651 Spjelkavik Arena 4 294 4 790 35 000 3 210
K752 Fræna vgs - marinefag 5 834 8 900 8 900
K2001 Volda vgs - TPO-base 981 2 000 8 500
K2002 Gjermundnes vgs Prosjektering driftsbygning 45 1 000 1 000
K2004 Fræna vgs - byggfaghall 4 800 4 800
K23xx Borgund vgs -
K2003 Talevarslingssystem alle skoler 384 1 000 7 000
M2100 Utstyr/universell utforming/ped. ombygging 14 678 21 008 15 000 4 919
Z201 Romsdal vgs - avsetnad 306
I03 Kompetanseområdet 91 332 115 729 143 500 117 612
6A30 Tannhelse - oppr./nye klinikkar 10 år 546 1 542 3 000 811
6A31 Tannhelse - utstyr 1 119 3 000 2 000 1 173
T750 Kompetanseklinikkar - utstyr - -
T751 Kompetanseklinikkar - inventar (Ålesund) 550 534 2 000 22 066
T1901 Kompetanseklinikk Hareid 1 408 706 400 94
U2001 Distriktstannklinikk Åndalsnes 2 434 2 200 2 200 -
T21xx Kompetanseklinikk Ørsta - -
T22xx Kompetanseklinikk Kristiansund - -
6A33 Distriktstannklinikk Aure - -
6A34 Distriktstannklinikk Sykkylven - -
I04 Tannhelseområdet 6 057 7 982 9 600 24 143
6xxx Totale investeringar FRAM 8 877 9 626 16 900 6 902
VI1128 Sum bypakke Ålesund - -
6B35 Fylkesvegar - investering 280 153 550 869 467 000 418 426
6B36 Fylkesvegar - skredsikring 52 232 59 900 246 000 26 875
6B39 Fylkesvegar - Nordøyvegen 1 622 843 1 512 579 1 587 100 1 151 122
I07 Samferdselsområdet 1 964 105 2 132 974 2 317 000 1 603 326
6A00 Fagskolane i Møre og Romsdal 10 år 10 053 3 611 2 000 2 210
I08 Fagskolane i Møre og Romsdal 10 053 3 611 2 000 2 210
TOTALT 2 098 874 2 286 225 2 495 600 1 774 539

(i 1000 kr.)

Tilskot til andres investeringar Rekneskap 2020 Korrigert budsjett 2020 Opphaveleg budsjett 2020 Rekneskap 2019
6138 MVA-justering 206
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 206 - - -
6B35 Fylkesvegar - investering 1 504 106
6B36 Fylkesvegar - skredsikring 12 928
I07 Samferdselsområdet 1 516 - - 1 034
TOTALT 1 722 - - 1 034

Balanse

(i 1000 kr.)

Kap. Note REKNESKAP 2020 REKNESKAP 2019
EIGEDELAR
2.2 A. Anleggsmidlar
I. Varige driftsmidlar
2.27 Faste eigedomar og anlegg 4 11 079 172 9 347 944
2.24 Utstyr, maskinar og transportmiddel 4 252 227 238 872
II. Finansielle anleggsmidlar
2.21 Aksjar og andelar 5 133 488 120 757
2.23 Obligasjonar
2.22 Utlån 6 49 138 54 890
2.28 III. Immaterielle eigedelar
IV. Pensjonsmidlar
2.20 Pensjonsmidlar 11 3 034 658 3 050 869
Sum anleggsmidlar 14 548 683 12 813 332
2.1 B. Omløpsmidlar
I. Bankinnskot og kontantar
2.10 Kasse og bankinnskott 1 845 235 1 820 211
II. Finansielle omløpsmidlar
2.18 Aksjar og andelar 7 39 089 36 097
2.11 Obligasjonar 7 17 292 17 270
2.12 Sertifikat 7 213 459 208 483
2.15 Derivater
III. Kortsiktige fordringar
2.13 Kundefordringar 51 154 56 770
2.16 Andre kortsiktige fordringar 434 537 277 616
2.19 Premieavvik 11 25 762 62 306
Sum omløpsmidlar 1 2 626 528 2 478 753
SUM EIGEDELAR 17 175 211 15 292 085
EIGENKAPITAL OG GJELD
2.5 C. Eigenkapital
I. Eigenkapital drift
2.56 Disposisjonsfond 778 714 508 241
2.51 Bundne driftsfond 13 204 035 163 273
2.5950 Rekneskapsmessig mindreforbruk 0 251 021
II. Eigenkapital investering
2.53 Ubundne investeringsfond 204 249 225 378
2.55 Bundne investeringsfond 13 27 020 57 526
III. Anna eigenkapital
2.5990 Kapitalkonto 2 4 670 932 3 761 006
2.581 Endring i rekneskapsprinsipp (drift) 3 -40 947 -40 947
2.580 Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) 3 -58 585 -58 585
Sum eigenkapital 5 785 418 4 866 914
2.4 D. Langsiktig gjeld
I. Lån
2.45 Gjeld til kredittinstitusjonar 8,9 5 298 075 4 450 409
2.43 Sertifikatlån 8,9 1 598 500 1 198 500
Andre lån 9 101 670 112 430
II. Pensjonsforpliktingar
2.40 Pensjonsforpliktingar 11 3 047 584 3 360 423
Sum langsiktig gjeld 10 045 829 9 121 762
2.3 E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld
2.35 Leverandørgjeld 434 393 336 971
2.32 Anna kortsiktig gjeld 909 571 966 438
2.39 Peremieavvik
Sum kortsiktig gjeld 1 1 343 964 1 303 409
SUM EIGEKAPITAL OG GJELD 17 175 211 15 292 085
F. Memoriakonti
2.9100 Ubrukte lånemidlar 1 168 078 69 436
2.9999 Motkonto for memoriakonti -168 078 -69 436
Sum memoriakonti - -

Ottar Brage Guttelvik - fylkeskommunedirektør

Grete Rødal - rekneskapssjef

Budsjettavvik og disponeringar - drift

(i 1000 kr.)

Rekneskap 2020
1. Netto driftsresultat 87 894
2. Sum budsjettdisponeringar * - 99 082
3. Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykningar) 186 976
4. Strykning av overføring til investering 27 952
5. Strykning av avsetningar til disposisjonsfond
6. Strykning av dekking av tidlegare års meirforbruk
7. Strykning av bruk av disposisjonsfond - 214 928
8. Meir- eller mindreforbruk etter strykningar -
9. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets meirforbruk etter strykningar
10. Bruk av disposisjonsfond for inndekking av tidlegare års meirforbruk
11. Bruk av mindreforbruk etter strykningar for dekking av tidlegare års meirforbruk
12. Avsetning av mindreforbruk etter strykningar til disposisjonsfond
13. Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk). -
* Post 2 kjem fram slik:
Rekneskapsført overføring til investering på rammeområder 22 833
Budsjettert overføring til investering vedtatt av fylkestinget 32 800
Rekneskapsført netto avsetning/bruk av bundne driftsfond 40 762
Budsjettert bruk av tidlegare års mindreforbruk - 251 021
Budsjettert netto avsetning/bruk av disposisjonsfond 55 544
Sum - 99 082

Budsjettavvik og disponeringar - investering

(i 1000 kr.)

Rekneskap 2020
1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån 79 316
2. Sum budsjettdisponeringar - 124 739
3. Årets budsjettavvik (udekka eller udisponert beløp før strykningar) - 45 423
4. Strykning av avsetningar til ubunde investeringsfond
5. Strykning av overføring frå drift 27 952
6. Strykning av bruk av lån
7. Strykning av bruk av ubunde investeringsfond 17 471
8. Udisponert beløp etter strykningar -
9. Avsetning av udisponert beløp etter strykningar til ubunde investeringsfond
10. Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp) -
* Post 2 kjem fram slik:
Rekneskapsført overføring til investering på rammeområder 22 833
Budsjettert overføring til investering vedtatt av fylkestinget 32 800
Rekneskapsført netto avsetning/bruk av bundne investeringsfond 30 506
Budsjettert netto avsetning/bruk av ubundne investeringsfond 38 600
Sum 124 739
** I post 1 er bruk av lån redusert med 112 659, jfr. Forskrift om økonomiplan,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., § 2-6