ÅRSRAPPORT 2018

Tilsette og årsverk i tal

Ved slutten av 2018 hadde Møre og Romsdal fylkeskommune 2516 tilsette og 2252 årsverk. Dette er ein nedgang på 26 tilsette og 20 årsverk frå året før. Delen av kvinner held seg stabilt, med ein auke på 0,9 prosent.

Per 31.12.2018

Tal på årsverk

Per 31.12.2018

Tal på tilsette

Talet på tilsette i deltidstilingar har gått ned frå 821 til 753 på fire år.

Per 31.12.2018

Tal på tilsette i deltidstillingar

Per 31.12.2018

Tilsette og årsverk fordelt på sektor

* Driftspersonale i bygg og eigedomsavdelinga
** Sentraladministrasjon er inkludert fellestenesta og kontrollsekretariat

Per november 2018

Kjønnsfordeling i dei ulike sektorane

Kvinner og menn i leiande stillingar

Som leiande stillingar reknar vi her fylkesrådmann, assisterande fylkesrådmann, kontrollsjef og leiarane for tenesteområda samferdsel, utdanning, regional- og næring, kultur og tannhelse.

Per november 2018

Gjennomsnittsalder på tilsette

Per november 2018

Sjukefråvær 2010-2018

Sjukefråvær i ulike aldersgrupper fordelt på kjønn