ÅRSRAPPORT 2018

Årsrekneskap

Økonomisk oversikt drift

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2018 Rekneskap 2017 Endring 2017 - 2018
Brukarbetalingar 29 236 32 675 -3 439
Andre sals- og leigeinntekter 18 587 891 560 494 27 397
Overføringar med krav om motyting 324 335 318 616 5 719
Rammetilskot 2 598 028 2 568 004 30 024
Andre statlege overføringar 345 694 257 273 88 421
Andre overføringar 17 272 20 861 -3 589
Inntekts- og formuesskatt 1 529 781 1 457 791 71 990
Eigedomsskatt 0 0 0
Andre direkte og indirekte skattar 9 494 9 018 476
Sum driftsinntekter 5 441 731 5 224 732 216 999
Lønsutgifter 1 411 664 1 374 347 37 317
Sosiale utgifter 379 660 383 125 -3 465
Kjøp av varer og tenester som inngår i eigenproduksjon 979 076 2 216 070 -1 236 994
Kjøp av tenester som erstattar eigenproduksjon 1 855 030 523 216 1 331 814
Overføringar 568 653 567 195 1 458
Avskrivingar 9 278 866 255 752 23 114
Fordelte utgifter -100 909 -90 826 -10 083
Sum driftsutgifter 5 372 040 5 228 879 143 161
Brutto driftsresultat 5 69 691 -4 147 73 838
Renteinntekter og utbytte 27 885 23 684 4 201
Gevinst finansielle instrument (omløpsmiddel) -8 7 515 -7 523
Mottatte avdrag på utlån 0 0
Sum eksterne finansinntekter 27 877 31 199 -3 322
Renteutgifter og lånekostnader 97 797 93 633 4 164
Tap finansielle instrument (omløpsmiddel) 1 304 513 791
Avdrag på lån 13 211 864 196 186 15 678
Utlån 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 310 965 290 332 20 633
Resultat eksterne finanstransaksjoner -283 088 -259 133 -23 955
Motpost avskrivingar 278 866 255 752 23 114
Netto driftsresultat 5 65 469 -7 528 72 997
Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk 133 856 177 181 -43 325
Bruk av disposisjonsfond 975 59 499 -58 524
Bruk av bundne fond 223 977 224 684 -707
Sum bruk av avsetjingar 358 808 461 364 -102 556
Overført til investeringsrekneskapen 17 527 17 441 86
 Avsett til dekn. av tidl. års rekneskapsmessige meirforbruk  0 0 0
 Avsett til disposisjonsfond  115 490 71 109 44 381
 Avsett til bundne fond  251 525 231 430 20 095
 Sum avsetjingar  384 542 319 980 64 562
 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk (-/+)    39 735 133 856 -94 121

Økonomisk oversikt investering

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2018 Rekneskap 2017 Endring 2017 - 2018
Sal av driftsmiddel og fast eigedom 20 33 -13
Andre salsinntekter 1 048 2 173 -1 125
Overføringar med krav om motyting 208 230 24 232 183 998
Kompensasjon for meirverdiavgift 163 541 115 292 48 249
Statlege overføringar 14 807 3 029 11 778
Andre overføringar 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 628 560 68
Sum inntekter 388 274 145 319 242 955
Lønsutgifter 3 841 4 164 -323
Sosiale utgifter 1 231 1 144 87
Kjøp av varer og tenester som inngår i eigenproduksjon 763 916 554 616 209 300
Kjøp av tenester som erstattar eigenproduksjon 2 390 2 156 234
Overføringar 163 722 115 292 48 430
Renteutgifter og kostnader 181 122 59
Fordelte utgifter 967 0 967
Sum utgifter 936 248 677 494 258 754
Avdrag på lån 0 0 0
Utlån 628 550 78
Kjøp av aksjar og andelar 6 505 28 989 -22 484
 Dekning av tidlegare års udekt  0 0 0
Avsett til ubundne investeringsfond 89 2 800 -2 711
Avsett til bundne investeringsfond 13 821 3 039 10 782
Sum finansieringstransaksjoner 21 043 35 378 -14 335
Finansieringsbehov 8 569 017 567 553 1 464
Bruk av lån 539 028 469 631 69 397
Sal av aksjar og andelar 89 3 902 -3 813
Mottatte avdrag på utlån 0 40 000 -40 000
Overført frå driftsbudsjettet 17 527 17 441 86
Bruk av tidlegare års udisponert 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 6 876 -6 876
Bruk av bundne driftsfond 2 839 1 406 1 433
Bruk av ubundne investeringsfond 6 505 28 297 -21 792
Bruk av bundne investeringsfond 3 029 0 3 029
Sum finansiering 8 569 017 567 553 1 464
Udekt (+)/udisponert (-)   0 0 0

Økonomisk oversikt tilgang og bruk

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2018 Rekneskap 2017 Endring 2017 - 2018
EKSTERNE MIDLAR:
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 5 441 731 5 224 732 216 999
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 387 646 144 759 242 887
Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 567 622 545 292 22 330
Sum tilgang på eksterne midlar 2 6 396 999 5 914 783 482 216
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 5 093 174 4 973 127 120 047
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 936 067 677 372 258 695
Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 318 280 319 992 -1 712
Sum bruk av eksterne midlar 2 6 347 521 5 970 491 377 030
Netto tilgang/bruk eksterne midlar 49 478 -55 708 105 186
Endring i ubrukte lånemidlar - auke (-) / reduksjon (+) 13 039 62 569 -49 530
Endring i arbeidskapital   62 517 6 861 55 656
AVSETJINGAR OG BRUK AV AVSETJINGAR
Bruk av bundne avsetjingar -229 845 -226 090 -3 755
Bruk av ubundne avsetjingar -141 336 -271 853 130 517
Bundne avsetjingar 265 346 234 470 30 876
Ubundne avsetjingar 155 313 207 765 -52 452
Netto avsetjingar 49 478 -55 708 105 186
INTERNE INNTEKTER OG UTGIFTER:
Interne inntekter -117 469 -17 441 -100 028
Motpost avskrivingar -278 866 -255 752 -23 114
Interne utgifter 117 469 17 441 100 028
Avskrivingar 278 866 255 752 23 114
Netto interne inntekter/utgifter   0 0 0

Balanse

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2018 Rekneskap 2017
EIGEDELAR
Anleggsmidlar
Faste eigedomar og anlegg 9 7 888 968 7 296 447
Utstyr, maskinar og transportmiddel 9 230 832 197 443
Utlån 10 54 058 53 430
Aksjar og andelar 10 115 944 122 121
Pensjonsmidlar 4 2 848 738 2 683 891
Sum anleggsmidlar   11 138 540 10 353 332
Omløpsmidlar
Kortsiktige fordringar 331 676 288 187
Premieavvik 4 36 505 25 616
Aksjar og andelar 11 30 379 31 801
Obligasjonar 11 16 103 13 523
Kasse og bankinnskott 11 1 655 770 1 578 732
Sum omløpsmidlar 2 2 070 433 1 937 859
SUM EIGEDELAR   13 208 973 12 291 191
EIGENKAPITAL OG GJELD
Eigenkapital
Disposisjonsfond 12 432 909 318 394
Bundne driftsfond 12 141 627 116 918
Ubundne investeringsfond 12 230 221 236 637
Bundne investeringsfond 12 31 129 20 337
Endring i rekneskapsprinsipp (drift) 12 -40 947 -40 947
Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) 12 -58 585 -58 585
Rekneskapsmessig mindreforbruk 5 39 735 133 856
Kapitalkonto 12 2 872 598 2 508 523
Sum eigenkapital   3 648 687 3 235 133
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktingar 4 3 294 419 3 200 450
Sertifikatlån 13 972 100 749 100
Andre lån 13 4 099 862 3 982 659
Sum langsiktig gjeld   8 366 381 7 932 209
Kortsiktig gjeld
Anna kortsiktig gjeld 1 193 905 1 123 849
Sum kortsiktig gjeld 2 1 193 905 1 123 849
SUM EIGEKAPITAL OG GJELD   13 208 973 12 291 191
MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidlar 2 100 439 87 400
Motkonto for memoriakonti -100 439 -87 400
Sum memoriakonti   0 0

Ottar Brage Guttelvik - fylkesrådmann

Grete Rødal - rekneskapssjef

Skjema 1A

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2018 Korrigert budsjett 2018 Opphavelig budsjett 2018 Rekneskap 2017
Fylkeskommunen sine frie inntekter:
Skatt på inntekt og formue 6 1 529 781 1 499 800 1 499 800 1 457 791
Ordinært rammetilskot 6 2 598 028 2 614 000 2 614 000 2 568 004
Skatt på eigedom 0 0 0 0
Andre direkte eller indirekte skattar 6 9 494 9 200 9 200 9 018
Andre generelle statstilskot 54 141 49 583 15 200 13 876
Generelle overføringar frå andre 7 013 5 000 5 000 5 813
Sum frie disponible inntekter 6 4 198 457 4 177 583 4 143 200 4 054 502
Renteinntekter og utbytte 24 213 21 346 18 300 20 488
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) -8 7 515
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg. -97 312 -104 300 -107 100 -93 559
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) -1 304 -513
Avdrag på lån -211 864 -211 900 -211 900 -196 186
Netto finansinntekter/-utgifter   -286 275 -294 854 -300 700 -262 256
Til fri disponering:
Til dekn. av tidl.års reknesk. messige meirforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetjingar -115 490 -115 490 -41 921 -71 109
Til bundne avsetjingar 0 0 0 0
Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk 133 856 133 856 0 177 181
Bruk av ubundne avsetjingar 540 540 540 58 674
Bruk av bundne avsetjingar 0 0 0 0
Netto avsetjingar 6 18 906 18 906 -41 381 164 746
Overført til investeringsrekneskapen -11 400 -11 400 -11 400 -10 799
Ufordelte utgifter/inntekter pensjon 20 890 35 981 37 858 -2 567
Til fordeling driftsrammer 6,7 3 940 578 3 926 216 3 827 577 3 943 626
Sum fordelt til driftsrammer (skjema 1B) 3 900 843 3 926 216 3 827 577 3 809 770
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk 5,6 39 735 0 0 133 856
Spesifikasjon linje 22:
Årets premieavvik 36 506 51 622 57 596 25 616
Amortisering tidlegare års premieavvik -25 616 -25 641 -29 738 -38 183
Diverse ufordelte utgifter pensjon 0 0 0
Bruk av premiefond 10 000 10 000 10 000 10 000
Ufordelte utgifter/inntekter pensjon   20 890 35 981 37 858 -2 567

Skjema 1B

(Tal i heile 1 000)

Rekneskap 2018 Korrigert budsjett 2018 Opphavelig budsjett 2018 Rekneskap 2017
 
D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling 59 133 69 705 57 294 42 701
D02 Politisk verksemd 25 959 28 595 26 130 27 169
D03 Stabsfunksjonar 132 840 141 668 119 412 86 729
D04 Reservepost 0 -2 943 85 509 0
D05 Vidaregåande opplæring 1 700 437 1 743 703 1 643 641 1 699 164
D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 13 574 14 560 14 123 47 561
D09 Tannhelsetenester 155 342 149 984 135 949 144 916
D10 Kulturtenester 130 623 131 322 126 942 140 192
D11 Regional- og næringsutvikling 100 653 108 356 92 627 95 573
D12 Samferdselstenester 1 574 766 1 531 026 1 518 721 1 518 950
D14 Sentrale kontrollorgan 7 516 10 240 7 229 6 816
Sum fordelt til driftsrammer 3 900 843 3 926 216 3 827 577 3 809 770

Skjema 2A

(Tal i heile 1 000)

Rekneskap 2018 Korrigert budsjett 2018 Opphavelig budsjett 2018 Rekneskap 2017
 
Investeringar i anleggsmidlar (inkl. mva.) 936 248 1 062 714 1 595 000 677 494
Utlån og forskoteringar 628 0 550
Aksjar og andelar 6 505 26 100 11 900 28 989
Avdrag på lån 0 0 0
Dekning av tidlegare års udekket 0 0 0
Avsetjingar 13 910 89 5 839
Årets finansieringsbehov 957 291 1 088 903 1 606 900 712 872
Bruk av lånemidlar 539 028 643 141 1 029 700 469 631
Inntekter frå sal av anleggsmidlar 109 89 0 3 936
Tilskot til investeringar 14 807 0 0 3 029
Kompensasjon for meirverdiavgift 163 541 174 800 262 300 115 292
Mottatte avdrag på utlån og ref. 208 230 226 773 291 600 64 232
Andre inntekter 1 676 0 0 2 732
Sum ekstern finansiering 927 391 1 044 803 1 583 600 658 852
Overført frå driftsrekneskapen 17 527 11 400 11 400 17 441
Bruk av tidlegare års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetjingar 12 373 32 700 11 900 36 579
Sum finansiering 957 291 1 088 903 1 606 900 712 872
         
Udekt(+)/udisponert(-) 0 0 0 0

Skjema 2B

(Tal i heile 1 000)

Rekneskap 2018 Korrigert budsjett 2018 Opphavelig budsjett 2018 Rekneskap 2017
   
6011 IT - infra struktur 1 079 1 079 559
6013 IT - Samordna kommunikasjon 178 186 1 748
6016 IT - Nettverk 1 328 1 533 2 500 1 829
6138 MVA justering -543 -543
Lx Opprusting av bygningsmassen 26 969 32 802 20 000 19 210
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 29 011 35 600 22 500 22 803
6203 Fylkesutdanningssjefen - Oppgrad. Fræna vgs (kjøkken, kjølerom mm) 95   1 996
6329 Ålesund vgs - utstyr NMK2 6 094 6 523 1 977
6A51 Utstyrskjøp skolar eiga finansiering 7 641 5 263
6C01 Nytt skoleadministrativt system 2 126 648 2 103
K104 Romsdal vgs 38 416 51 121 59 200 149 192
K1701 Sørsidebygget i Ålesund (VGS) 134 1 241 40 000 759
K1801 Fræna vgs - rehabilitering/utskifting 500 20 000
K1802 Ørsta vgs 1 214 2 300 11 000
K1803 Ålesund (Sørsida) BT2 10 000
K1804 Gjermundnes vgs (Byggetrinn 1) 10 000
K351 Haram vgs, opprusting -871
K451 Fagerlia vgs 15 305 17 139 40 000 5 517
K452 Spjelkavik vgs 57 426 58 588 67 500 84 853
K651 Spjelkavik idrettshall
K652 Gjermundnes vgs
K751 Borgund vgs 91 500 10 000 1 099
K752 Fræna vgs - Bygg marinefag 429 1 000 7 000 410
K753 Kristiansund vgs - erstatningslokaler bygg 09 2 685 4 675 5 325
Mx Utstyr/universell utforming/ped. Ombygging 13 794 16 448 15 000 21 017
Zx Avsetningar avslutta prosjekt     734
I03 Vidaregåande opplæring 145 450 160 683 289 700 279 374
6A30 Tannhelse - oppr./nye klinikkar 10 år 1 500 3 000
6A31 Tannhelse - utstyr 10 år 3 970 5 135 2 000 405
6A32 Tannhelse - Samordna kommunikasjon (5 524
T750 Kompetanseklinikkar - utstyr 17 000
T751 Kompetanseklinikkar - inventar 3 900 12 000 20 000 644
U551 DTK Fiskåbygd - Opprusting 147 6
I04 Tannhelse 8 017 18 635 42 000 1 579
6702 Samferdsel - Ruteinfomasjon investering 1 324 5 945 600 1 314
6704 Samferdsel - elektronisk billetteringsutstyr 3 285 3 924 2 900 30
6707 Samferdsel - sanntidsinformasjon 4 892 6 310 6 800 2 592
6708 Samferdsel - transportadministrasjon 1 922
6710 Samferdsel - Business intelligence/datavarehus 129 2 000 2 000
6712 Framtidas billeteringssystem 1 000 1 000
6713 Pasientreiser HMR 1 000 1 000
6B35 Fylkesvegar - investering 40 år 613 275 632 150 666 700 262 338
6B36 Fylkesvegar - rassikring 5 842 33 088 32 000 43 654
6B39 Fylkesvegar - Nordøyvegen 113 042 154 739 525 800 49 767
I07 Samferdsel 741 790 840 156 1 238 800 361 617
6A00 Fagskolane i Møre og Romsdal 11 981 7 640 2 000 12 121
I08 Fagskolane i Møre og Romsdal 11 981 7 640 2 000 12 121
  Sum investeringar 936 248 1 062 714 1 595 000 677 494